ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ດີນແບ່ງຂາຍ
ລາຄາ: 100,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 18x20

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ໂພນຂາມ

ເປັນດີນຈັດສັນຖົມຂະໜານ 18x20 m ,ເໝາະແກ່ກັບການປຸກສ້າງເຮືອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ