ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ໂຄງການສວນເບ້ຍໄມ້ເມືອງປາກງື່ມ
ລາຄາ: 1,500,000 ໂດລາ

  • ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາການເງິນ

  • ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

ໂຄງການສວນເບ້ຍໄມ້ເມືອງປາກງື່ມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພື່ອເອົາທຶນມາປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເຮືອນ


ເງື່ອນໄຂ:

ເພື່ອເອົາທຶນມາປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເຮືອນ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:

ໃບຕາດີນຂອບທອງຂອງສວນເບ້ຍໄມ້

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ