ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ບໍລິສັດ ນໍາທ່ຽວຈໍາກັດຜູ້ດ່ຽວ
ລາຄາ: 3,520,000 ໂດລາ

  • ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບຝາກເງິນ

  • ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ

ບໍລິສັດ ນໍາທ່ຽວຈໍາກັດຜູ້ດ່ຽວ ຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນຈໍານວນຫລາຍ


ເງື່ອນໄຂ:

ເພື່ອໄປຂະຫຍາຍທຸກລະກິດອືນ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ