ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ໂຄງການປັບປຸງສີ່ງແວດລ້ອມນໍ້າໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຄາ: 34,000,000 ໂດລາ

  • ທະນາຄານ

  • ທະນາຄານໂລກ WB

ໂຄງການປັບປຸງສີ່ງແວດລ້ອມນໍ້າໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນເພື່ອນໄປພັດທະນາສີ່ງແວດລ້ອມ


ເງື່ອນໄຂ:

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ