ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງທະນາຄານລາວ
ລາຄາ: 50,000,000 ໂດລາ

  • ໂຄງການຂອງລັດ

  • ຜູ້ໃຫ້ຮ່ວມທຶນ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງທະນາຄານລາວ


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ