ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍໂຄງການ
ລາຄາ: 72,866,000 ໂດລາ

  • ທຸລະກິດ

  • ຜູ້ຊຳປະທານ

ໂຄງການສາຍສົ່ງ 500 ກວ ຊໍາເໜືອ-ຊຽງຂວາງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 230 ກີໂລແມັດ.


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ